JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U HVARU

Predmet natječaja je poslovni prostor u sklopu autobusnog kolodvora u Hvaru, predio Dolac, Trg Marka Miličića 9, ukupne površine 24 m2.

Namjena predmetnog poslovnog prostora, može biti ured, agencija, trgovina ili  uslužna djelatnost, osim kafića i frizerskog salona.

Početna cijena za 1 m2 poslovnog prostora mjesečno iznosi 30 €, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan ispostave računa.

Rok trajanja zakupa je tri godine.

Za sudjelovanje na javnom natječaju svaki sudionik dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.000,00 kuna na žiro račun: Komunalno Hvar d.o.o. HR8624070001100576801. Jamčevina se vraća sudionicima koji nisu uspjeli u nadmetanju, a Ponuditelju čija ponuda bude odabrana, jamčevina će se uračunati u zakupninu. Ponuditelj čija ponuda bude odabrana dužan je prilikom potpisivanja ugovora priložiti ovjerenu bjanko zadužnicu od javnog bilježnika na iznos od 50.000,00 kuna.

Krajnji rok za dostavu pismenih ponuda s naznakom «Za javno nadmetanje» je 16. veljače 2021. do 12,00 sati na slijedeću adresu:

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21 450  HVAR, Vlade Stošića 7

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 16. veljače 2021. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Komunalnog Hvar d.o.o.

Natjecatelja pri otvaranju ponuda može zastupati punomoćnik s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika. Natjecatelj dokazuje svoj identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude dostavit će se svim sudionicima natječaja preporučenim pismom u roku od osam dana od dana otvaranja ponuda, na koju se može uložiti prigovor u zakonskom roku od tri dana od primitka obavijesti.

Komunalno Hvar d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja i ne prihvaćanja niti jedne ponude .

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Prijava za sudjelovanje u javnom natječaju osim ponude mora sadržavati:

  • Izvadak iz sudskog registra ili ovjereni preslik obrtnice
  • Podaci o bonitetu (Bon 1 i Bon 2)
  • Potvrdu od Porezne uprave Ispostava Hvar o plaćenim porezima i doprinosima
  • Potvrdu od Grada Hvara i Komunalnog Hvar d.o.o. da nemaju dugovanja
  • Izjavu da se prihvaćaju uvjeti iz javnog natječaja

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj možete dobiti na telefonskim brojevima 021 717 057,  021 717 058 i 021 742 575.

                                                                               Komunalno Hvar d.o.o.

                                                                                Ivica Novak, direktor      

Dokument natječaja možete preuzeti OVDJE .