JAVNI POZIV za dodjelu grobnih mjesta na korištenje i naplatu naknade u fazi izgradnje novog gradskog groblja u Hvaru

HVAR, 24.11.2023.

BROJ:222/23

Na temelju Zaključka o prihvaćanju projekta izgradnje novog gradskog groblja „Kruvenica“ u Hvaru KLASA:363-01/22-3/01, URBROJ: 2181-2/01-02-22-02 donesenog 19.08.2022. Komunalno Hvar d.o.o. (u daljnjem tekstu Uprava groblja) raspisuje:

JAVNI POZIV za dodjelu grobnih mjesta na korištenje i naplatu naknade u fazi izgradnje novog gradskog groblja u Hvaru

 1. Uprava groblja će od 08.12.2023. na adresi Ulica Vlade Stošića 7, Hvar u uredskim prostorijama zaprimati zahtjeve  za dodjelu grobnih mjesta na korištenje i vršiti naplatu naknade u fazi izgradnje novog gradskog groblja u Hvaru.
 • Tipovi i cijene grobnica za koje je moguće ugovoriti korištenje su sljedeće:
 • JEDNOSTRUKA GROBNICA SA 3 UKOPNA MJESTA                    =10.451,92 €
 • DVOSTRUKA GROBNICA SA 6 UKOPNIH MJESTA                       =13.438,18 €
 • GROBNICA U GROBNOM ZIDU SA 2 UKOPNA MJESTA             =  6.470,24 €
 • NIŠA ZA URNU                                                                              =  3.152,17 €

Navedene cijene su izražene sa PDV-om.

 • Ugovaratelj korištenja grobnog mjesta ima mogućnost ostvarivanja popusta prema sljedećim kriterijima:
 • za sve građane koji imaju prebivalište duže od 10 godina u Gradu Hvaru – 10%
 • ako se naknada za korištenje grobnog mjesta plaća odjednom – 20%
 • ako se naknada za korištenje grobnog mjesta plaća u dva obroka (50% prilikom potpisivanja ugovora, a preostalih 50% najkasnije u roku od godine dana) –10% 

Prilikom podnošenja zahtjeva korisnik je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • osobnu iskaznicu
 • potvrdu o prebivalištu izdane od strane PP Hvar.
 • Plaćanjem naknade Korisnik dobiva na korištenje u potpunosti dovršeno grobno mjesto uključujući nadgrobnu ploču i nadgrobni spomenik.
 • Detaljan plan groblja koji je sastavni dio Javnog poziva zainteresiranim strankama je dostupan u uredskim prostorijama Uprave groblja, na mrežnim stranicama:  www.komunalnohvar.com na sljedećoj poveznici , www.hvar.hr i na oglasnim pločama Grada Hvara i društva Komunalno Hvar d.o.o. 
 • Tekst Javnog poziva možete preuzeti na sljedećoj poveznici

                                                                                                                               KOMUNALNO HVAR d.o.o.

                                                                                                                               UPRAVA GROBLJA