Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik komunalnih usluga za Grad Hvar

Na temelju članka 77. stavak 1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN, broj: 84/2021 – u daljnjem tekstu: Zakon)  trgovačko društvo Komunalno Hvar d.o.o., Vlade Stošića 7, Hvar, koje temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podruju Grada Hvara (službeni Glasnik 2/22) obavlja javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području grada Hvara (u daljnjem tekstu: davatelj javne usluge) donosi ovjereni Zaključak o davanju suglasnosti i Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada davatelja javne usluge KOMUNALNO HVAR d.o.o. s obrazloženjem cijene javne usluge.

Navedeni zaključak i prijedlog možete preuzeti OVDJE.