SEPARIRANI OTPAD

NEPOVRATNA AMBALAŽA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u suradnji s Vašim Gradom i Komunalnim poduzećem, provodi pilot projekt sakupljanja primarne i sekundarne ampalaže od ostalih polimernih materijala (izvan sustava povratnih naknada).

Odvojeno od ostalog komunalnog otpada u dostavljene vreće odlažite (molimo da obratite pažnju na simbole na ambalaži: PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP i PS).

Vreće za odlaganje ambalaže možete dobiti kod Komunalno d.o.o.

Molimo Vas da vreće s nepovratnom ambalažom odložite na mjestima uobičajenim za odlaganje komunalnog otpada, svakog : PRVOG PETKA U MJESECU DO 08:00 SATI, ili odložite svakodnevno u radno vrijeme na naš parking (kod Vatrogasaca).

 

KARTONSKA AMBALAŽA I PAPIR

Papir se odlaže u kontejnere predviđene za odlaganje papira (PLAVI KONTEJNERI). Kontejneri su smješteni na raznim lokacijama u Gradu. Za pravne osobe vršimo skupljanje papira PETKOM.

Kartonsku ambalažu od pravnih osoba skupljamo svakodnevno u jutarnjim satima, a od fizičkih osoba po kvartovima prema rasporedu o odlaganju glomaznog otpada.

Molimo da se kartonska ambalaža primjereno odlaže, tj. da se kutije raspakiraju i slože.

HVALA