Komunalni otpad – cijene

Hvar, 30.11. 2022.

Ur. broj:207/2022

 

Na temelju članaka 77. stavak 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, broj: 84/2021 – u daljnjem tekstu: Zakon) i Zaključka o davanju suglasnosti na cjenik komunalnih usluga za Grad Hvar, Gradonačelnika grada Hvara od 14. listopada 2022. KLASA: 363-01/22-01/96 UR BROJ 2181-2/01-01/01-22-02 Uprava društva donosi,

ODLUKU

o Cjeniku javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada

 

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge.

Strukturu cijene javne usluge čini:

  1. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i
  2. cijena obvezne minimalne javne usluge.

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara KLASA: 363-01/22-01/16, UR BROJ:2181-2/01-02-22-04, (Službeni glasnik Grada Hvara, 2/22) u daljnjem tekstu: Odluka) kao kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada određen je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Formula za izračun cijene javne usluge:

C– cijena javne usluge

CMJU – cijena obvezne minimalne javne usluge

JCV – jedinična cijena za pražnjenje određenog volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražene u kunama sukladno Cjeniku.

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima iz evidencije pražnjenja spremnika

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (korisnici u kućama). Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan (korisnici u zgradama).

Cijena javne usluge: C = CMJU + (JCV x BP x U)

 

  1. Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada

Rbr.

Cijena javne usluge za kategoriju korisnika kućanstvo

Iznos (kn/€)

PDV (13%)

Ukupno (kn/€)

1.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (CMJU)

56,00 / 7,43

7,28 / 0,97

63,28 / 8,40

2.

Cijena za spremnik 40 litara predanog miješanog komunalnog otpada – jedna predaja (JCV)

4,00 / 0,53

0,52 / 0,07

4,52 / 0,60

3.

Cijena za spremnik 80 litara predanog miješanog komunalnog otpada – jedna predaja (JCV)

8,00 / 1,06

1,04 / 0,14

9,04 / 1,20

 

 

Rbr.

Cijena javne usluge za kategoriju korisnika koja nije kućanstvo

Iznos (kn/€)

PDV (13%)

Ukupno (kn/€)

1.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (CMJU)

80,00 /10,62

10,40 / 1,38

90,40 / 12,00

2.

Cijena za spremnik 40 litara predanog miješanog komunalnog otpada – jedna predaja (JCV)

112,00 / 1,59

1,56 / 0,21

13,56 / 1,80

3.

Cijena za spremnik 80 litara predanog miješanog komunalnog otpada – jedna predaja * (JCV)

24,00 / 3,19

3,12 / 0,41

27,12 / 3,60

4.

Cijena za spremnik 120 litara predanog miješanog komunalnog otpada – jedna predaja * (JCV)

36,00 / 4,78

4,68 / 0,62

40,68 / 5,40

5.

Cijena za spremnik 240 litara predanog miješanog komunalnog otpada – jedna predaja * (JCV)

72,00 / 9,56

9,36 / 1,24

81,36 / 10,80

 

  1. Posebni dio cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada

Cijene za kategoriju korisnika kućanstvo

Rbr.

Dodatni spremnik za predaju MKO fiksni dio po spremniku:

Iznos (kn/€)

PDV (13%)

Ukupno (kn/€)

1.

Dodatni spremnik 80 litara

60,28 / 8,00

7,84 / 1,04

68,12 / 9,04

2.

Dodatni spremnik 120 litatra

990,41/12,00

11,75 / 1,56

102,16 / 13,56

3.

Dodatni spremnik 240 litara

180,82 / 24,00

23,50 / 3,12

204,32 / 27,12

 

Rbr.

Cijena za spremnik  predanog MKO – jedna predaja (JCV)

Iznos (kn/€)

PDV (13%)

Ukupno (kn/€)

1.

Cijena za spremnik 80 litara predanog miješanog komunalnog otpada – jedna predaja (JCV)

8,00 / 1,06

1,04 / 0,14

9,04 / 1,20

2.

Cijena za spremnik 120 litara predanog miješanog komunalnog otpada – jedna predaja (JCV)

812,00 / 1,59

1,56 / 0,21

13,56 / 1,80

3.

Cijena za spremnik 240 litara predanog miješanog komunalnog otpada – jedna predaja (JCV)

24,00 / 3,19

3,12 / 0,41

27,12 / 3,60

 

Ovjereni prijedlog cjenika i suglasnost na isti može se preuzeti OVDJE.