PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2018. GODINU

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB: 85724396887

Broj: 215/17

Hvar, 29. prosinca 2017.

Na temelju članka 47. Izjave o osnivanju Komunalnog Hvar d.o.o. Uprava Društva donosi:

 

PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2018. GODINU

 

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se pravo i obveza Komunalnog Hvar d.o.o. Kao javnog naručitelja, u smislu članka 5. stavak 1. podstavak 2. Zakona o javnoj nabavi, da pri nabavi roba, radova i usluga  provodi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11, 83/13, 143/13)

Po Zakonu o javnoj nabavi (N.N. 143/13) članak 18. stavak 3. ovaj Zakon ne primjenjuje se za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanje nabave do tih vrijednosti uređuje Komunalno Hvar d.o.o. svojim Aktom.

 

Članak 2.

Ovaj Plan nabave temelji se na obvezama i potrebama radi normalnog funkcioniranja svih djelatnosti Komunalnog Hvar d.o.o., sukladno Odluci o izvršenju Proračuna grada Hvara za 2018. godinu.

 

Članak 3.

Obveznik izvršenja ovoga Plana je Uprava društva Komunalno Hvar d.o.o..

 

Članak 4.

Pripremu i provedbu postupaka javne nabave, sukladno ovom Planu, obavlja ovlašteni predstavnik Komunalnog Hvar d.o.o., kao javnog naručitelja, a koji se imenuje internom odlukom naručitelja.

Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora imati važeći certifikat u području javne nabave u svakom postupku javne nabave, čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga i do 500,000,00 kuna za nabavu radova.

Ovlašteni predstavnik naručitelja može ali ne mora biti zaposlenik naručitelja.

 

Članak 5.

Sukladno dokumentima iz članka 2. ovoga Plana, a temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11, 83/13, 143/13), ovim Planom nabave određuje se:

 

–  predmet nabave,

–  evidencijski broj nabave,

–  procijenjena vrijednost nabave,

–  vrsta postupka javne nabave,

–  sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,

–  planirani početak postupka,

–  planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

 

Tabelarni prikaz, u kojem su sadržani podaci, taksativno pobrojani u prethodnom stavku, prilaže se ovom Planu i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 6.

Za predmet čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna, za nbavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova u ovaj Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave, ali javne nabava se ne objavljuje.

Nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti evropskih pragova, a evropski prag za nabavu roba i usluga, kada je naručitelj trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne samouprave iznosi 193.000,00 Eura, a 4.845.000,00 Eura je europski prag za nabavu roba i usluga velike vrijednosti.

Nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od naprijed navedenih europskih pragova.

 

Članak 7.

Plan nabave za 2018. godinu stupa na snagu od 01. siječnja 2018. godine i objaviti će se na internetskim stranicama Komunalnog Hvar d.o.o.

Sve izmjene i dopune ovoga Plana moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan i iste se moraju obvezno objaviti na internetskim stranicama Komunalnog Hvar d.o.o..

Podaci o internetskom stranicama Komunalnog Hvar d.o.o. na kojima je objavljen ovaj Plan  dostavljaju se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave, kao i svaku kasniju izmjenu tih podataka.

 

 

Komunalno Hvar d.o.o.

 

Ivica Novak, direktor

 

Tablica plana nabave za  2018. godinu može se vidjeti ovdje: Plan nabave 2018