plan nabave 2016

Ev. br. nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednost Vrsta postupka javne nabave Ugovor / okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora
01/2016 Sjekač drvene mase 250.000,00 kn Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi ožujak/2016
02/2016 D.D.D. grada Hvara i uništavanje borovog prelca 170.000,00 kn Bagatelna nabava Ugovor o javnoj nabavi veljača/2016
03/2016 HTZ Zaštita 60.000,00 kn Bagatelna nabava Narudžbenica ožujak/2016
04/2016 Uredski materijal 25.000,00 kn Bagatelna nabava Narudžbenica veljača/2016
05/2016 Električna energija 110.000,00 kn Bagatelna nabava Ugovor o javnoj nabavi veljača/2016
06/2016 Okolišna dozvola 60.000,00 kn Bagatelna nabava Ugovor o javnoj nabavi svibanj / 2016
07/2016 Rabljeni viličar 150.000,00 kn Bagatelna nabava Ugovor o javnoj nabavi Srpanj / 2016

Komunalno Hvar d.o.o.

Ivica Novak, direktor