OBAVIJEST O DODJELI KOMPOSTERA

Pozivaju se korisnici javne usluge sa područja Grada Hvara koji žele ostvariti pravo na dodjelu kompostera bez naknade da u uredskim prostorijama Komunalno Hvar d.o.o. (Vlade Stošića 7) ranim danom 07:00-14:00 potpišu Ugovor o korištenju kompostera, kako bi isti mogli preuzeti na adresi reciklažnog dvorišta (Anitifašizma 33).

Pravo na spremnik za kompostiranje imaju fizičke osobe koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • korisnici su javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.
  • nemaju nepodmirenih, dospjelih potraživanja prema Komunalno Hvar d.o.o. u trenutku potpisivanja Ugovora za dodjelu komposta
  • smještaj kompostera je na području Grada Hvara

Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su:

  • prilikom preuzimanja kompostera potpisati Ugovor o korištenju kompostera,
  • koristiti komposter u svrhu izdvajanja biootpada i biorazgradivog otpada iz komunalnog otpada na području grada Hvara.

Također obavještavamo korisnike kako na isti način mogu preuzeti i žute i plave spremnike za odvajanje otpada.

Spremnici se preuzimaju BEZ NAKNADE.

Komunalno Hvar d.o.o.

Ivica Novak, direktor