NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ŠTANDOVA NA TRŽNICI HVAR ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNIH I MLIJEČNIH PROIZVODA

Broj štandaDužinaNamjenaRazdoblje  trajanja zakupaPočetni iznos godišnje  zakupnine za štand bez PDV-a
Štand br. 42,5 mVoće, povrće i                         mliječni proizvodi01.05.22.-30.04.231.990,00 Eura
Štand br. 42,5 mVoće, povrće i                         mliječni proizvodi01.05.22.-30.04.231.990,00 Eura
Štand br. 62,5 mVoće, povrće i                         mliječni proizvodi01.05.22.-30.04.231.990,00 Eura
Štand br. 82,5 mVoće, povrće i                         mliječni proizvodi01.05.22.-30.04.231.990,00 Eura
Štand br. 92,5 mVoće, povrće i                         mliječni proizvodi01.05.22.-30.04.231.990,00 Eura
Štand br. 102,5 mVoće, povrće i                         mliječni proizvodi01.05.22.-30.04.231.990,00 Eura
Štand br. 142,5 mVoće, povrće i                         mliječni proizvodi01.05.22.-30.04.231.990,00 Eura
Štand br. 152,5 mVoće, povrće i                         mliječni proizvodi01.05.22.-30.04.231.990,00 Eura

Za štandove ponuda mora biti za cijeli štand, dozvoljene su zajedničke ponude dva ponuditelja za isti štand. Povjerenstvo ima pravo da u pojedinim slučajevima prihvati ponude i drugih djelatnosti koje nisu navedene u Natječaju. U cijenu zakupa nisu uračunati troškovi potrošene vode, električne energije i predanog miješanog i proizvodnog otpada. Štand se daje u zakup u viđenom stanju bez prava odabranog ponuditelja na povrat uloženih sredstava u njihovo uređenje i opremanje. Natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenoj kuverti. Ako se ponuditelj natječe za više štandova, za svaki je potrebno dati odvojenu pisanu ponudu u posebnoj kuverti sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati.

Ponuda za sudjelovanje u javnom Natječaju mora OBVEZNO sadržavati:  

  • Osnovne podatke o ponudi (broj štanda za kojeg se ponuditelj natječe, njegova namjena i ponuđeni iznos godišnje zakupnine bez PDV-a).
  • Presliku osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba uz dokaz da je poljoprivredni proizvođač
  • Original ili presliku Rješenja o upisu u sudski registar, ako je ponuditelj pravna osoba
  • Original ili presliku Rješenja o registraciji obrta za obrtnike ili obrtnicu, ako je ponuditelj obrtnik

Ponuditelji koji se natječu, moraju imati podmirene sve dospjele obveze prema društvu KOMUNALNOM HVAR  d.o.o. do dana javnog otvaranja ponuda, u suprotnom se ponuda neće uzimati u razmatranje.

Prava na zakup štanda ima osoba koja ispunjava uvjete iz Natječaja i koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

Ponuda na Natječaj podnosi se u zatvorenoj kuverti na adresu :

Komunalno Hvar d.o.o. 

ulica Vlade Stošića 7                                                                            

21450 Hvar

„PONUDA NA NATJEČAJ ŠTAND – NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 24.04.2023. godine do 11:00 sati.

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Komunalno Hvar d.o.o. dana 24.04.2023. godine u 11:00 sati. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zastupnici Natjecatelja ako je pravna osoba,  vlasnik obrta, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisane punomoći i sami Natjecatelj ako se radi o fizičkoj osobi. Natjecatelj čije ponude nisu podnesene u roku i koje su nepotpune te oni koji ne ispunjavanju uvjete iz Natječaja neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko natjecatelj sa najpovoljnijom ponudom odustane, štand dobiva sljedeći najpovoljniji natjecatelj.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obavješteni pisanim putem u roku od 5 (pet) dana nakon završenog Natječaja.

Komunalno Hvar d.o.o. zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema Natjecateljima. Odabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana obavijesti o dobivenom štandu zaključiti ugovor o zakupu i preuzeti dodijeljeni mu štand, u suprotnom smatrati će se da je odustao od Ugovora o zakupu.          Odabrani ponuditelj dužan je za svako uređenje štanda ishoditi dozvolu od Komunalno Hvar d.o.o.

Eventualne informacije u vezi raspisanog natječaja možete dobiti na telefon 021/741-116.        

Natječaj možete preuzeti OVDJE.