Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

BROJ : 77/2022

Hvar,  12. svibnja 2022.godine  

Sukladno članku 77. st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), i članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15), Grad Hvar upućuje

J A V N I   P O Z I V

Za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

novog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog

otpada davatelja javne usluge Komunalno Hvar d.o.o.

s obrazloženjem cijene javne usluge

Obrazloženje:

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u svom članku 77. st.3  propisuje da je Davatelj usluge dužan je provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge.

Slijedom navedenog, Komunalno Hvar d.o.o.  radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga objavljuje :

Savjetovanje se provodi od dana 12. svibnja  2022. godine do dana 10. lipnja 2022. godine.

Prijedloge i mišljenja na prijedlog Odluke možete slati na e-mail adresu:                      

 komunalno-hvar@st.t-com.hr

O B R A Z A C SUDJELOVANJA JAVNOSTI U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU