Izvješće o prikupljenim količinama miješanog i odvojeno sakupljenog otpada za 2023. godinu za područje Grada Hvara

Komunalno Hvar d.o.o. je u 2023. godini odložilo ukupno 3.545,297 t miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01 na odlagalište Stanišće. Od ukupne količine odloženog 2.327,1 t otpada je s područja Grada Hvara i pripadajućih naselja, dok je 1.218,197 t  miješani komunalni otpad s područja Starog Grada.

Količina glomaznog otpada (20 03 07) prikupljenog od građana na kućnom pragu iznosila je 822,71 t.

Od odvojeno sakupljenog recikabilnog otpada koji se sakuplja sistemom „od vrata do vrata“ pomoću žutih, plavih i zelenih vreća, kao i direktnim prikupljanjem na reciklažnom dvorištu prema daljnjim oporabiteljima upućene su količine prikazane u slijedećoj tablici:

KLJUČNI BROJOPIS OTPADAKOLIČINA (t)ODREDIŠTE
15 01 01Papirna i kartonska ambalaža255,35DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o., Zagreb
15 01 02Plastična ambalaža11,6  
102,18
DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o., Zagreb
SOLUTION d.o.o., Zadar
15 01 07Staklena ambalaža18,12SOLUTION d.o.o., Zadar
15 01 04Metalna ambalaža13,16SOLUTION d.o.o., Zadar
20 01 39Plastika12,36SOLUTION d.o.o., Zadar
20 01 25Jestiva ulja i masti0,215BIO ULJA d.o.o., Šibenik
20 01 35*EE otpad0,52TEHNOMOBIL obrt, Metković
16 01 03Otpadne gume6,14GUMIIMPEX-GRP d.d., Varaždin
13 02 08*Ostala motorna, strojna i maziva ulja3,4CIAN d.o.o., Split
16 06 01*Olovne baterije0,74KORUŠCE-METALI D.O.O., Split