Reklamacije

OBAVIJEST O NAČINU PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. ) obavještavamo potrošače da

nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim

poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati:

  •  na adresu : KOMUNALNO HVAR d.o.o. , Vlade Stošića 7, 21450 Hvar
  •  na telefaks broj : 021/ 742 575
  •  na email adresu : komercijala@komunalnohvar.com

Komunalno Hvar d.o.o. se obavezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u

roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.