Obavijest o početku primjene i izdavanje e-Računa

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

Vlade Stošića 7, 21450 Hvar

OIB: 85724396887

www.komunalnohvar.com

                                                                                                                                                                                                                                                                         GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Predmet: obavijest o početku primjene i izdavanje e-Računa

 

U skladu sa zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (N.N. 94/2018, dalje u tekstu  Zakon), naručitelj Komunalno Hvar d.o.o. je kao obveznik primjene Zakone o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016) od 1. prosinca 2018. godine bio dužan osigurati zaprimanje elektroničkih računa (dalje u tekstu; e-Račun) koji moraju zadovoljavati formu propisanu EU normom 16931-1:2017.

Ovaj zakon se odnosi na sve nabave, neovisno o njezinoj vrijednosti.

Izdavatelji e–Računa (Isporučitelj roba, izvršitelj usluga, Izvođači radova) obvezni su izdavati i slati e-Račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a ova obveza stupa na snagu od 01. srpnja 2019. godine.

Stoga, naručitelj Komunalno Hvar d.o.o. obavještava sve svoje Isporučitelje roba, izvršitelje usluga, Izvođače radova da naručitelj neće smjeti nakon 1. srpnja 2019. godine zaprimiti, knjižiti, platiti niti arhivirati račune koji  se dostave na papiru (papirnate račune).

Isto tako, eventualni pokušaji isporuke računa putem mail neće se smatrati valjano razmijenjenim e-Računima i bit će odbijeni, budući njihovo slanje/zaprimanje koristeći mail, nije u skladu s odredbama Zakona, odnosno protivno je odredbama
Zakona i pod zakonskih akata.

Molimo Gospodarske subjekte da se na vrijeme pripreme za nadolazeće zakonske promjene kako bi svi dionici mogli nastaviti neometano obavljati svoje poslovne procese.

 

S poštovanjem,

                                                                                         Komunalno Hvar d.o.o.

 

U Hvaru, 14.06.2019