Odgovoran budi, odvajat se potrudi!

Projekt  „Educiranje građana Hvara o odvajanju otpada“ započinje u travnju 2015. Grad Hvar u suradnji s Komunalnim Hvar d.o.o., te je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60%. Središnji cilj projekta je  edukacija građana svih uzrasta o važnosti odvajanja otpada .

Većina planiranih aktivnosti bazira  se na edukaciji djece predškolske i školske dobi koja su prepoznata kao najvažnija skupina kojoj je potrebno od najranije dobi usađivati ideju o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom.

Projekt predviđa izradu raznih promotivnih materijala u svrhu informiranja i educiranja građana, organiziranje predavanja za djecu svih uzrasta, snimanje edukativnog videa, te izrada prepoznatljivih obilježja kao što je maskota, slogan, logo.

Prva  u nizu bila je Eko brošura koju smo tiskali kako bi građanima dodatno olakšali pronalaženje bitnih informacija o odvajanju otpada, rasporedu odvoza otpada, te ih po prvi put upoznali s našim sloganom „Odgovoran budi, odvajat se potrudi“, glavnim aktivistom pod imenom Eko Zeko, te službenim logom projekta.

U nastavku projekta organizirana je edukativna radionica u Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković“, gdje su djeca imala priliku uživo upoznati našeg glavnog aktivista Eko Zeku, koji im je nakon programa u dvorani (PPT) podijelio edukativne bojanke i na zabavan način objasnio važnost odvajanja otpada.

Slijedeća u nizu aktivnosti projekta bila je edukacija u Osnovnoj školi Hvar. Na predavanjima su sudjelovali svi razredi, a učenicima su na kraju podijeljene bilježnice i drugi promotivni materijali. Osnovna škola je također od Komunalnog dobila na korištenje komposter koji je postavljen u školskom vrtu.

U tijeku je snimanje edukativnog videa koji će zaokružiti sve aktivnosti ovog projekta i nadamo se, dodatno svim uzrastima približiti problematiku i važnost učinkovitog gospodarenja otpadom.

Ovim projektom nadamo se postići bolju informiranost građana svih uzrasta, bolju svijest o važnosti odvajanja otpada i u konačnici, veće količine odvojenih frakcija otpada.